အျပင္ထြက္ေအာင္ လွံု႔ေဆာ္ေပးတဲ့သူေတြေၾကာင့္ ကေလးေတြေသရတာလို႔ ေျပာလိုက္တဲ့ လွႏုထြန္း

0
220

ပုဒ္မ ၁၄၄ မွာ ေသနတ္အစစ္နဲ႔ပစ္ပါမယ္ဆိုတာ ကို သိရဲ႕သားနဲ႔ ကေလးေတြကို အျပင္ထြက္ဖို႔ေျမာက္ေပးေနခဲ့တယ္ ေသေအာင္လုပ္ေနတယ္ ကီးဘုတ္လူသတ္သမားေတြပါ

အျပစ္မဲ့ ကေလးေတြေသရတာ ပုဒ္မ ၁၄၄ အေၾကာင္းသိရဲ႕သားနဲ႔ အျပင္ထြက္ေအာင္

ကီးဘုတ္နဲ႔လႈံေဆာ္ခဲ့သူေတြေၾကာင့္ပါ

ဆက္ၿပီးမေျမာက္ေပးပါနဲ႔ေတာ့