အာဏာသိမ္းတာကို လက္မခံလို႔ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္လိုက္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တဦး

0
523

ကြၽန္ေတာ္သည္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ထဲ၌ ႏွစ္(၂၀)တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးႏုတ္ထြက္လာသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရမႈ႕အားလုံးကိုလည္း သိရွိပါသည္ ကိုယ္ခ်င္းစာပါသည္။ဒီမတရားမႈကို လိုက္ပါ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကရေသာရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခက္ခဲပင္ပန္းမႈ႕ကိုလည္းနားလည္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူလူထုအမ်ားစုသည္ယခု မတရားအာဏာသိမ္းမႈ႕ကိုလုံးဝဆန႔္က်င္ေနၾကၿပီျဖစ္ရယျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္လည္းမိုးက်ေ႐ႊကိုမ်ား၏မတရား မႈ႕မ်ားကိုကိုယ္တိုင္သိျမင္ခံစားေနၾကရလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ေသာကကို ကူညီေပးႏိုင္ၾကရန္အတြက္လည္ေကာင္း မိမိတို႔၏ မတရားဖိနိပ္မႈ႕ကို တြန္လွန္ရန္အတြက္လည္ေကာင္းယခုအာဏာသိမ္မႈ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲသို႔လိုက္ပါျခင္းမျပဳၾကဘဲ ဝိုင္းဝန္း ဆန႔္က်င္ေပးၾကပါရန္

(အာဏာသိမ္းတာကိုဆန႔္က်င္ျခင္းေၾကာင့္ ရာထူးအာဏာျပဳတ္ခဲ့လွ်င္ေတာင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူကိုကယ္တင္ခဲ့ၾကေသာရဲတပ္ဖြဲ႕ဆိုသည့္ဂုဏ္ႏွင့္ သမိုင္းသစ္ကို ေရးထိုးႏိုငိၾကပါမည္။

ျပည္သူကိုကူညီႏိုင္ေသာ “ရဲ” ဆိုသည့္ဂုဏ္ကိုျမႇင့္တင္ၾကကာျပည္သူ႔ေသြးသားစစ္စစ္ျဖစ္ေၾကာင္းျပသေပးၾကပါခင္ဗ်ာ။