သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူက္ို ခင္ပြန္းႏွင့္သေဘာတူကာ လက္ထပ္ေစၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ ၃ေယာက္ကမာၻေလးကို ဖန္တီးခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး

0
355

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ခင္ပြန္းႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူတို႔ကို ၾကည္ျဖဴစြာျဖင့္ လက္ထပ္ေစၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္မိသားစုေလးကို မပ်က္စီးေစဘဲ တည္ၿမဲေသာ အခ်စ္ကမာၻေလးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အစတြင္ အမ်ိဳးသမီး၏ သူငယ္ခ်င္းသည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ကာ ကြာရွင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔ေနာက္တြင္ ေနထိုင္ရန္ အိမ္မရွိျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူက သူငယ္ခ်င္းကို အိမ္သို႔လာေရာက္ေနထိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ လာေရာက္ေနထိုင္သည့္အခ်ိန္ ၾကာျမင့္လာေသာအခါ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ခင္ပြန္းတို႔သည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူကို သံေယာဇဥ္တြယ္လာခဲ့ၿပီး ထြက္သြားမည္ကို စိုးရိမ္လာခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူႏွင့္ လက္ထပ္မႈက္ို ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ထပ္ေစခဲ့ၿပီး မဂၤလာပြဲကို ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။သူတို႔မိသားစုေလးသည္ ယခုတြင္လည္း ေပ်ာ္႐ႊင္စရာ ကမာၻေလးက္ု ဆတ္လတ္တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဇနီးႏွစ္ဦးက သားသမီးႏွစ္ေယာက္စီ ေဖြးဖြားထားၿပီးျဖစ္ေပသည္။