မည္သည့္ဆယ္လီေတြမွ မေရးရဲေသးသည့္ ” ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ ” လို႔ သံုးႏႈန္းေရးသားလိုက္တဲ့ ေနျခည္ဦး

0
369

ေနျခည္ဦးကေတာ့ ဒဲ့ေဆာ္ၿပီ

ကြၽန္မသည္ စစ္တပ္မိသားစု background မွ ႀကီးျပင္းလာသူျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ယခုျပည္သူ႔ဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သတ္ ေထာက္ခံမႈျပဳေသာ မည္သူတဦးတေယာက္ကိုမဆို ဆန႔္က်င္ရႈံ႕ခ်ပါသည္။

-ကြၽန္မ သည္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ရပိုင္ခြင့္ျဖင့္မဲေပးထားေသာ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မွ်မွ်တတ ျဖင့္အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာမိမိတို႔ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕ကိုသာ လက္ခံပါမည္။

-ကြၽန္မသည္ အစိုးရဝန္ထမ္းတဦးမဟုတ္ေသာ္လည္း Civil Disobedience ျပဳလုပ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကေသာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ဆရာ၀န္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ဆရာ/ဆရာမမ်ား ႏွင့္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ အျခား‌ေသာဌာနဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ရပ္တည္သြားပါမည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဧကန္မုခ် က်ဆုံးပါေစ..