တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဘန္းေခ်ာင္းေဒသ၊ကြမ္းေခ်ာင္းႀကီးေက်း႐ြာတြင္ ေသြးေရာင္ကဲ့ သို႔ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ေရကန္ ေၾကာင့္ျပည္သူမ်ားစိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း ဘန္း ေခ်ာင္းမိုင္းေစာင့္ၾကည့္ ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေနာ္ေဆးအယ္လ္မူးကေျပာသည္။

ေသြးေရာင္ကဲ့သို႔ေရအေရာင္မ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာေရကန္မွာ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရး ေနရာမွ မီးေလာင္ ခဲ့သည့္ေက်ာက္မီးေသြးစြန္႔ပစ္ေျမစာပုံေပၚတြင္ ေျမႀကီးဖုံးအုပ္ရန္အတြက္ ေျမႀကီးႏွင့္ ေက်ာက္ဖ်ာႏုမ်ားထြက္ေစရန္ထုတ္ယူ တူးေဖာ္ထားေသာ ကန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *