စစ္တပ္နဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ပြဲေလးဆယ္စာ ျမန္မာေငြ သိန္း 1600 တန္စာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့ အဆိုေတာ္ ေဖာ္ကာ

0
438

အဆိုေတာ္ ‘ ေဖၚကာ ‘

အႏုပညာသမားထဲမွာ စစ္တပ္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ Andaman Gold နဲ႔စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ပြဲေလးဆယ္စာ

ျမန္မာေငြ သိန္း 1600 ကိုအနစ္နာခံၿပီး စာခ်ဳပ္ကို

ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့ Htain Minn Zaw အဆိုေတာ္’ေဖၚကာ’

Fokker Wanted Band ေလးစားပါတယ္